LIGNELL&PIISPANEN

KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJA

LIGNELL&PIISPANEN

KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJA

Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä sivustoa.

Sivuston ylläpitäjä on Lignell&Piispanen / Oy Gust. Ranin osoitteessa Siikaranta 20, 70101 Kuopio, jäljempänä ”Lignell&Piispanen”.
Lignell&Piispanen voi oman harkintansa mukaan muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa.

Sinun on oltava täysi-ikäinen voidaksesi käyttää www.lignellpiispanen.fi / www.lignellpiispanen.com -sivustoa. Voit käyttää sivustoa ainoastaan henkilökohtaisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Sinulla ei ole lupaa kopioida, jakaa, esittää, julkaista uudelleen, lähettää tai välittää mitään sivustolla olevaa materiaalia ilman Lignell&Piispasen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta muuhun kuin henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Lehdistötiedotteiden ja muun sivustolla olevan materiaalin käyttö on kuitenkin sallittua julkisessa viestinnässä, kun tiedon lähde ilmoitetaan.
Kaikki oikeudet ja omistusoikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kaikkeen sivustolla olevaan materiaaliin (mukaan lukien logot, tavaramerkit, tekstit, valokuvat ja grafiikka) kuuluvat Lignell&Piispaselle. Kun käytät sivustoa, sinulle ei siirry omistus- eikä immateriaalioikeuksia. Kaikki oikeudet, joita näissä ehdoissa ei nimenomaisesti myönnetä, pidätetään. Kaikki sivustolla oleva materiaali tarjotaan ”sellaisenaan”. Lignell&Piispanen ei takaa, että sivuston toiminnoissa ei esiinny katkoksia tai virheitä, sen sisältö on virheetöntä, tarkkaa tai luotettavaa taikka sivustolla tai sen toiminnan mahdollistavalla palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Näin ollen Lignell&Piispanen ei lain sallimissa puitteissa ota vastuuta mistään sivustoon liittyvistä väitteistä tai takuista, mukaan lukien takuut tarkkuudesta, täydellisyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai ei-loukkaavuudesta. Lisäksi Lignell&Piispanen tai sen työntekijä, johto, osakkeenomistaja tai edustaja ei ole missään oloissa vastuussa vahingoista (mukaan lukien suorat ja epäsuorat vahingot), menetyksistä, haitasta tai vauriosta, jotka liittyvät sivuston käyttöön tai toimimattomuuteen taikka jotka johtuvat sivuston toimintahäiriöstä, virheestä, laiminlyönnistä, toiminnan keskeytyksestä, viasta, toimintaviiveestä tai tietokoneviruksesta. Sivustolla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Tällaisia linkkejä tarjotaan ainoastaan sinun avuksesi. Lignell&Piispanen ei ole tarkistanut kaikkia kyseisiä kolmansien osapuolten verkkosivustoja eikä hallinnoi näitä verkkosivustoja tai niiden sisältöä tai saatavuutta eikä ole vastuussa niistä. Lignell&Piispanen ei näin ollen esitä mitään takuita näistä sivustoista tai niillä olevasta materiaalista tai niiden käytön mahdollisista seurauksista. Jos päätät avata jonkin kolmannen osapuolen verkkosivuston, jolle sivustolla on linkki, teet sen omalla vastuullasi. Kaikki oikeudet ja omistusoikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet (mukaan lukien oikeudet muuttaa ja luovuttaa edelleen immateriaalioikeuksia), kaikkiin kommentteihin, ehdotuksiin, ideoihin (mukaan lukien tuote- ja mainontaideat) taikka muuhun sivuston kautta toimitettuun tai muulla tavoin Lignell&Piispanen annettuun materiaaliin siirtyvät Lignell&Piispasen omistukseen. Lignell&Piispanen ei ole velvollinen käsittelemään asianomaista materiaalia luottamuksellisena eikä se ole vastuussa tämän materiaalin käytöstä tai levityksestä, eikä sen tarvitse antaa kyseisestä materiaalista korvausta, palkkiota tai muuta tunnustusta. Hyväksyt sen, että et toimita sellaista materiaalia, joka on loukkaavaa, laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, syrjivää, säädytöntä, pornografista tai rienaavaa tai joka rikkoo luottamuksellisuutta tai yksityisyydensuojaa tai jota voidaan pitää tällaisena tai joka saattaa olla rikollista tai laitonta tai kannustaa tällaiseen toimintaan, tai materiaalia, joka sisältää roskapostia tai mainossisältöä. Olet vastuussa kaikesta lähettämästäsi materiaalista, ja sinulla on tällaisesta materiaalista, myös sen laillisuudesta, luotettavuudesta ja alkuperästä, täysi vastuu. Sivuston väärinkäyttö, mukaan lukien hakkerointi on kielletty.
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, ja niitä tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Näihin ehtoihin liittyvät riidat käsitellään toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Lignell&Piispanen / Oy Gust. Ranin (”Lignell&Piispanen”) käsittelee Lignell&Piispasen verkko- ja mobiilipalveluun rekisteröityneiden kuluttajien henkilötietoja. Rekisteröityneistä kuluttajista käytämme tässä tietosuojaselosteessa myös nimitystä ”rekisteröity”. Lignell&Piispanen voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Lignell&Piispanen tiedottaa rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

1. Rekisterinpitäjä

Lignell&Piispanen / Oy Gust. Ranin (Y-tunnus 0171110-3)
Siikaranta 20, 70101 Kuopio

2. Yhteyshenkilö
Tietosuojavastuullinen: info@lignellpiispanen.fi, puhelin 017 261 4641, postiosoite: Lignell&Piispanen Tietosuojavastuullinen, Siikaranta 20, 70101 Kuopio.

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Lignell&Piispasen tietosuojavastuulliseen kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Lignell&Piispanen käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
– Lignell&Piispasen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hallinnoimiseksi;
– lignellpiispanen.fi/com -verkkopalvelun tarjoamiseksi, personomiseksi, suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi; ja
– tilastollisen tutkimuksen ja markkinatutkimuksen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Lignell&Piispasen ja rekisteröidyn välisen Lignell&Piispasen verkkopalvelujen käyttämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpano.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Alla on kuvattu, mitä henkilötietoja Lignell&Piispanen käsittelee rekisteröidyistä:
– Facebook-käyttäjätunnus, jos rekisteröity kirjautuu palveluun Facebook-tilinsä kautta;
– Rekisteröidyn vapaaehtoisesti antamat käyttäjätiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero
– verkkopalvelun käytöstä kertyvät lokitiedot.

5. Tietolähteet

Lignell&Piispanen kerää henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään tämän käyttäessä verkkopalvelua. Lignell&Piispanen ei kerää henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, kuten Facebookilta.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Lignell&Piispanen käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja. Jos rekisteröity saapuu verkkopalveluun Facebook-tilinsä kautta, Facebook voi kerätä tietoa verkkopalvelun käytöstä Facebookin kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien käytäntöjensä mukaisesti. Lignell&Piispanen ei vastaa siitä, miten Facebook käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja.

7. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Lignell&Piispanen ei siirrä rekisteröidyn henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Lignell&Piispanen käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja niin kauan kuin rekisteröity käyttää verkkopalvelua, eikä ole pyytänyt Lignell&Piispasta poistamaan tietojaan.

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Lignell&Piispanen huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Lignell&Piispanen on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu.
Lignell&Piispasen käsittelemiä henkilötietoja sisältävät järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat Lignell&Piispasen palveluntarjoajan, Neutech Oy:n palvelimilla. Järjestelmät ja tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja työtehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelimet ja tietoverkot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:
– saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus);
– vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä;
– vaatia henkilötietojensa poistamista;
– saada Lignell&Piispaselle toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseisten henkilötietojen käsittely perustuu Lignell&Piispasen ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen ja että Lignell&Piispanen käsittelee henkilötietoja sähköisesti; ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista (esimerkiksi siksi ajaksi, kun rekisteröity odottaa vastausta henkilö-tietojensa oikaisemista koskevaan pyyntöön). Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö yhteyshenkilölle. Lignell&Piispanen voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyytensä tai tarkentamaan pyyntöään ennen pyynnön toteuttamista. Lignell&Piispanen voi myös kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännössä säädetyllä perusteella, jolloin Lignell&Piispanen ilmoittaa kyseisen perusteen rekisteröidylle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Lignell&Piispanen ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi tehdä valituksen sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn vakituinen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

EVÄSTEET

Lignell&Piispanen kerää tietoa Lignell&Piispasen ja sen asiakkaiden verkkosivustojen käytöstä evästeiden avulla. Tietoja käytetään palveluiden toiminnallisuuksien mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla sivustojen käyttö on sujuvampaa ja esitetty sisältö tarkoituksenmukaisempaa.

Evästeiden käyttö: Keräämme tietoa palveluidemme palvelujen käytöstä evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Tietoja kerätään käyttäjän päätelaitteen ominaisuuksista ja seurattavalla sivustolla tekemistä toiminnoista. Keräämme ja tallennamme tietoja näiden teknologioiden avulla myös käyttäessäsi asiakkaidemme sivustoja. Tarjoamme palvelun avulla asiakkaamme voivat analysoida verkkosivustoilleen ja sovelluksiinsa kohdistuvaa liikennettä sekä kohdentaa mainontaa.

Mikä on eväste?
Eväste pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän verkkoselaimeen. Vain evästeen asettanut palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja tunnistaa selaimen esimerkiksi käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle. Evästeistä ei aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle, eikä evästeiden avulla voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti, ellei käyttäjä ole kirjautunut palveluihin.
Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa istunnon palvelussa, kun taas pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin, helpon tunnistautumisen palveluun sekä mainonnan kohdentamisen käyttäjän todennäköisten mielenkiinnon kohteiden mukaan. Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä. Asiakkaidemme sivustoilla Lignell&Piispasen evästeet luokitellaan kolmannen osapuolen evästeiksi. Tietoa verkkosivuston kävijöistä kerätään myös JavaScript-komentokielen avulla. Kaikki kerättävät tiedot ovat yleisesti saatavilla sivuston ylläpitäjälle ja sivustolla toimiville muille ohjelmistoille. Tietojen keräyksen yhteydessä kullekin kävijälle annetaan yksilöllinen tunniste, jonka avulla peräkkäiset sivulataukset voidaan yhdistää saman kävijän selaimeen ja sivustolle palaaminen voidaan tunnistaa. Tunniste tallennetaan evästeisiin.

Mihin käytämme evästeitä?
Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustojemme ja asiakkaidemme sivustojen käytöstä, verkkosivustoilla vierailevien käyttäjien verkkoselaimesta ja esim. päätelaitetyypistä. Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen, sivuston käytön analysointiin ja käyttökokemuksen optimointiin, tuotekehitykseen ja raportointiin sekä mainonnan kohdentamiseen Lignell&Piispasen ja Lignell&Piispasen asiakasyritysten verkkosivuilla. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty mainonta on tarkoituksenmukaisempaa.
Teemme tilastollista analyysiä sivustoilla vierailijoiden määrästä, miltä sivuilta kävijät ovat päätyneet palveluun, mainonnan tehokuudesta ja vierailevien selainten teknisestä ympäristöstä. Tietojen avulla kykenemme paremmin kohdentamaan palvelun käyttäjille juuri heille mieluista sisältöä, kuten tietoa, tuotteita ja tarjouksia. Luokittelemme käyttäjiä kohderyhmiin selainkäyttäytymisen perusteella, jotta voimme esittää näille kohderyhmille mainontaa ja sisältöä heidän todennäköisten kiinnostuksenkohteiden perusteella.
Evästeiden avulla saatuja tietoja voidaan liittää tunnistettuun käyttäjään, joka on esimerkiksi kirjautunut Lignell&Piispanen-tiliin. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään Lignell&Piispasen tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet
Käyttämällä Lignell&Piispasen verkkosivuja, joilla hyödynnetään evästeitä, käyttäjä antaa suostumuksensa yllä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn.

Evästeiden tyhjentäminen
Käyttäjä voi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimensa asetuksista. Tällöin tunniste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili, poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentamista selaimeen.

Evästeiden estäminen
Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi johtaa siihen, etteivät kaikki sivustojen toiminnallisuudet ole käytössä.
Monissa verkkoselaimissa on mahdollista estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet. Tällöin selain sallii vain evästeet, jotka tulevat suoraan käytettävästä verkkopalvelusta. Toimenpide tehdään selaimen asetuksista (estää kaikkien kolmansien osapuolten evästeet).

Your Online Choices – sivuston kautta käyttäjä voi estää verkkokäyttäytymiseen perustuvan mainonnan kohdentamisen yrityskohtaisesti. Esto perustuu evästeisiin, joten käyttäjän poistaessa evästeet käyttäjän tulee tehdä haluamansa valinta uudelleen.

Vieraillaksesi sivustolla
sinun tulee olla täysi-
ikäinen

KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOAMME HYVÄKSYT EVÄSTE- JA KÄYTTÖEHTOMME.